Luovuuden voima: Kuvataideterapia psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa

Taideterapia on luovaa ilmaisua hyödyntävä psykoterapeuttinen menetelmä, jossa taiteen tekeminen ja prosessointi toimivat terapeuttisena työkaluna. Se perustuu ajatukseen siitä, että taiteen tekeminen ja sen tulkinta voivat auttaa ihmisiä käsittelemään psyykkisiä haasteita, lisäämään itsetuntemusta ja edistämään henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia.

Taideterapiassa terapeutti tarjoaa turvallisen ja kannustavan ympäristön, jossa asiakas käyttää erilaisia taiteen tekemisen välineitä, kuten maalausta, piirtämistä, savi- tai kollaasityötä. Kukin voi valita itselleen luontevimman ilmaisutavan. Terapeutti auttaa asiakasta tutkimaan ja ymmärtämään luovaa prosessiaan, tulkita taiteellisia tuotoksia ja käsitellä niiden herättämiä tunteita, ajatuksia ja muistoja.

Kynästä kanava luovaan ilmaisuun

Taideterapian avulla asiakas voi ilmaista vaikeasti sanallistettavia tunteita, kuten pelkoa, surua, vihaa tai iloa. Taiteen tekeminen auttaa luomaan etäisyyttä kokemusten välille ja antaa mahdollisuuden tarkastella niitä objektiivisemmin. Terapeutti tukee asiakasta löytämään omia merkityksiä taiteellisista ilmaisuistaan ja käsittelemään niitä terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.

Taideterapiaan kuuluu myös keskustelua ja reflektiota taiteellisten tuotosten ympärillä. Terapeutti auttaa asiakasta tutkimaan, miten taiteelliset ilmaisut liittyvät hänen sisäiseen maailmaansa ja elämänkokemuksiinsa. Tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, edistää muutosta ja löytää uusia näkökulmia haasteisiin.

On tärkeää huomata, että taideterapia ei edellytä taiteellisia taitoja tai tavoitteellista tuotosten luomista. Sen keskeinen tarkoitus on tarjota kanava luovaan ilmaisuun ja terapeuttiseen prosessiin. Terapeutin ammatillinen koulutus taideterapiassa auttaa häntä ymmärtämään taiteellista ilmaisua psykoterapeuttisesta näkökulmasta ja tukemaan asiakasta prosessissa.

Kuvataidepsykoterapia Suomessa

Kuvataidepsykoterapia on terapeuttinen menetelmä, jossa käytetään kuvallista ilmaisua ja luovaa prosessointia auttamaan ihmisiä käsittelemään psyykkisiä haasteitaan. 

Suomessa kuvataidepsykoterapia on tunnustettu yhdeksi viralliseksi psykoterapian muodoksi. Kuvataidepsykoterapeutit ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka ovat suorittaneet kuvataidepsykoterapeutin pätevyyden edellyttämän koulutuksen ja saaneet valtion myöntämän terveydenhuollon oikeuden harjoittaa kuvataidepsykoterapiaa.

Kuvataidepsykoterapiaa voidaan tarjota eri-ikäisille ja eri taustaisille ihmisille, joilla on erilaisia psykologisia, emotionaalisia tai sosiaalisia haasteita. Terapiaprosessissa keskitytään asiakkaan kuvalliseen ilmaisuun ja sen tulkintaan yhteistyössä kuvataidepsykoterapeutin kanssa.

Millainen on tyypillinen kuvataideterapian istunto?

On tärkeää huomata, että jokainen kokee taiteen tekemisen vaikutukset yksilöllisesti. Taiteen terapeuttinen hyöty voi siten vaihdella ihmisten välillä ja eri tilanteissa. 

Pääpiirteittäin tyypillinen kuvataideterapian istunto etenee kuitenkin näin:

  1. Aloitus ja keskustelu: Istunnon alussa terapeutti ja asiakas keskustelevat siitä, miten asiakas voi ja mitä hän haluaisi työskennellä istunnossa. Tämä voi sisältää keskustelua aiemmista istunnoista, tavoitteiden päivitystä ja keskustelua asiakkaan mielialasta, haasteista tai tunteista.
  2. Luovan prosessin aloittaminen: Kuvataideterapian istunnossa asiakkaalle tarjotaan erilaisia taiteen tekemisen välineitä, kuten maalaustarvikkeita, piirustusvälineitä tai muita materiaaleja. Asiakas voi valita itselleen mieluisimman tai luontevimman välineen.
  3. Taiteellisen ilmaisun vaihe: Asiakas alkaa luoda taideteostaan, esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä tai tekemällä kollaasityötä. Terapeutti voi kannustaa asiakasta käyttämään luovuuttaan ja kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja. Terapeutti voi myös tarjota ohjeita tai tehtäviä, jotka voivat auttaa asiakasta työskentelemään tiettyjen teemojen tai tunteiden kanssa.
  4. Prosessointi: Kun asiakas on luonut taiteellisen teoksensa, terapeutti tukee asiakasta sen tarkastelussa ja tulkinnassa. Terapeutti voi esittää kysymyksiä tai pyytää asiakasta kuvailemaan teostaan, sen elementtejä ja merkityksiä. Tämä keskustelu auttaa asiakasta saamaan uusia oivalluksia, syventämään ymmärrystään tai käsittelemään tunteitaan.
  5. Päätös ja lopputervehdys: Istunnon lopussa terapeutti ja asiakas keskustelevat yhdessä istunnon kulusta ja prosessista. Terapeutti voi jakaa havaintojaan ja antaa palautetta asiakkaan työstä. Päätetään istunto ja sovitaan seuraavasta tapaamisesta, jos sellainen on toivottu.

Kuvataideterapian ammattilaiset ovat koulutettuja auttamaan ihmisiä hyödyntämään luovaa ilmaisuaan terapeuttisesti ja tarjoamaan tukea prosessissa. Terapiaa tarjoavat terapiakeskukset, sairaalat, yksityiset terapiapalveluntarjoajat ja muut terveys- ja hyvinvointialan organisaatiot.

Taiteen tekeminen tukee hyvinvointia kokonaisvaltaisesti

Taiteen tekemisen ei tarvitse rajoittua ainoastaan terapiaistuntoihin, sillä luova ilmaisu toimii helppona stressin lievittäjänä. Se auttaa ihmisiä irrottautumaan arjen huolista ja keskittymään hetkeen. Erilaiset nettikasinot ja muut pelisivustot pyrkivät samaan, mutta luova prosessi edistää rentoutumista ja mielen rauhoittumista paremmin kuin jännitystä nostava tekeminen. 

Pelaamisella on kuitenkin muita etuja, jotka tukevat mielen hyvinvointia. Monet pelisivustot mahdollistavat pelaajien vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden, kun pelaajat voivat pelata yhdessä muiden kanssa, osallistua keskusteluihin ja jakaa kokemuksiaan. Tietyt pelit pelisivustoilla voivat lisäksi edistää erilaisia kognitiivisia taitoja, kuten ongelmanratkaisua ja strategista ajattelua.

Taiteen tekeminen vahvistaa nimenomaan innovatiivista ajattelua. Se auttaa ihmisiä kehittämään kykyä ajatella luovasti, löytää uusia näkökulmia sekä kehittää kykyä sopeutua muutoksiin. Taiteen tekeminen myös auttaa ihmisiä tutustumaan itseensä paremmin. Luovat prosessit paljastavat piilotettuja ajatuksia, tunteita ja tarpeita, ja auttavat ihmisiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja arvojaan.

Vastaa